Veilig en thuis op de Achthoek

Sociale veiligheid

Op de Achthoek spreken we niet van een pestprotocol maar van een gedragsprotocol. Vanuit onze pedagogische visie kiezen we er voor om een andere insteek te kiezen.

We geloven namelijk dat elk kind van nature 'goed' is en het goede wil doen. Bij signalen van gedrag wat hierbij niet passend is, hebben we als volwassenen een duidelijke opdracht.

In onze werkplaats voor de toekomst:

Willen we dat elk kind zich veilig en 'thuis' kan voelen;
Begrijpen we dat kinderen moeten léren met elkaar om te gaan;
Oefenen we het gedrag wat past bij de samenleving waarnaar we streven;
Streven we ernaar dat ieder zich ontwikkelt tot de mooiste en beste versie van zichzelf;
Geven volwassenen het goede voorbeeld.

Als een kind gedrag laat zien wat zorgt voor een onveilig gevoel bij anderen (zoals bijvoorbeeld pestgedrag), zien we dit als een duidelijk signaal dat dit kind onze (extra) ondersteuning nodig heeft. Om de veiligheid van de andere kinderen te borgen zullen we op zo'n moment eerst helder begrenzen.

Vervolgens werken we met een vast omschreven aanpak. In ons protocol is vastgelegd op welke manier we samen zorg willen dragen voor een veilige omgeving voor elk kind, zodat iedereen zich thuis kanvoelen op onze brede dorpsschool.

Dit document wordt door het hele team, de kinderen en de oudervertegenwoordiging onderschreven en aan alle ouders terinzage aangeboden.

Onze school monitort de sociale veiligheidsbeleving van leerlingen. We nemen een vragenlijst af via Enquetetool van Vensters (deze is bovenschools gekozen).
We willen dat 100% van de kinderen, medewerkers en ouders zich 'fijn' voelt op onze school. Daarom vragen we hen om 2 jaarlijks de tevredenheidsvragenlijst van Vensters in te vullen. De uitkomsten hiervan worden gedeeld en evt. acties worden opgenomen in onze ambities. Cyclisch volgen we het welbevinden van de individuele kinderen door o.a. onze 3-hoek gesprekken, kind-ontwikkelplannen, 'Hoe gaat het met mij' in portfolio 3x per jaar. 

Hier vind je ons gedragsprotocol.

Veiligheid in en rond de school

Wij zijn sinds enkele jaar de trotse bezitters van het Branbants Verkeers Label (BVL). Dit houdt in dat wij ieder jaar op allerlei manieren bezig zijn met een veilige verkeerssituatie voor onze kinderen. Het hele jaar door doen wij allerlei activiteiten rondom verkeer met onze kinderen.

Op de site www.schoolopseef.nl kan je hier nog veel meer over vinden.