Praktisch

Voorschool

Voorschool In de onderbouw hebben we 3 stamgroepen: 2,5 - 4 jaar en 4 - 7 jaar (1 voorschool en 2 stamgroepen 1-2-3) Spelen is voor jonge kinderen een natuurlijk manier om de wereld te verkennen en hun beeld van de wereld te vergroten. Via een rollenspel bijvoorbeeld. Of via experimenteren met materialen.  Vanuit het spelgedrag van jonge kinderen pikken leerkrachten of begeleiders mogelijkheden op om het spel te verrijken. Zo verbreden en verdiepen ze hun kennis en vaardigheden. Vanuit het spelen ontstaan vaak onderzoeksvragen over de echte wereld.  Bij de onderbouw staat spel als ontwikkelingsinstrument centraal. Niet alleen omdat jonge kinderen niets liever doen, maar ook omdat spelactiviteiten de beste kansen geven op leer- en ontwikkelingsprocessen.   Peuters en kleuters spelen om te experimenteren, te onderzoeken, te maken, te ervaren wat het is om samen te zijn, te praten en te denken met elkaar. In spel ontwikkelen jonge kinderen zich optimaal. Ze vinden wegen om zich steeds beter uit te drukken, zich dingen voor te stellen en te verbeelden, zich aan regels te houden.   We willen graag dat we spel steeds kunnen verdiepen en werken daarom thematisch in periodes van 4-6 weken. We borgen onze thema’s, doelen (KijK) en activiteiten in een jaarplanning, themaplanning, week- en dagplanning. Wij signaleren en adviseren indien nodig. Voor onze doelen gebruiken we de methodes KleuterPlein en Startblokken als bron voor het vormgeven van de thema's.  Wil je meer weten, of wil je het laatste GGD rapport inzien, neem gerust contact met ons op of klik hier voor de website van Delta Voorschool. Voor de ouders van onze peuters is geen aparte medezeggenschapsraad. Om toch hun belangen te behartigen kunnen zij als toehoorder de bijeenkomsten bijwonen of de notulen op deze website bekijken. Om toch hun belangen te behartigen kunnen zij bij thema's die hen aangaan, om advies gevraagd worden. Zij worden wel gevraagd deel te nemen aan het oudertevredenheidsonderzoek of schoolvragenlijsten. Aanmelden kan hier.   Infromatie over de ouderbijdrage 2022/2023 vind je hier. Het pedagogisch beleidsplan vind je hier.  

Veilig en thuis op de Achthoek

Sociale veiligheid Op de Achthoek spreken we niet van een pestprotocol maar van een gedragsprotocol. Vanuit onze pedagogische visie kiezen we er voor om een andere insteek te kiezen. We geloven namelijk dat elk kind van nature 'goed' is en het goede wil doen. Bij signalen van gedrag wat hierbij niet passend is, hebben we als volwassenen een duidelijke opdracht. In onze werkplaats voor de toekomst: Willen we dat elk kind zich veilig en 'thuis' kan voelen; Begrijpen we dat kinderen moeten léren met elkaar om te gaan; Oefenen we het gedrag wat past bij de samenleving waarnaar we streven; Streven we ernaar dat ieder zich ontwikkelt tot de mooiste en beste versie van zichzelf; Geven volwassenen het goede voorbeeld. Als een kind gedrag laat zien wat zorgt voor een onveilig gevoel bij anderen (zoals bijvoorbeeld pestgedrag), zien we dit als een duidelijk signaal dat dit kind onze (extra) ondersteuning nodig heeft. Om de veiligheid van de andere kinderen te borgen zullen we op zo'n moment eerst helder begrenzen. Vervolgens werken we met een vast omschreven aanpak. In ons protocol is vastgelegd op welke manier we samen zorg willen dragen voor een veilige omgeving voor elk kind, zodat iedereen zich thuis kanvoelen op onze brede dorpsschool. Dit document wordt door het hele team, de kinderen en de oudervertegenwoordiging onderschreven en aan alle ouders terinzage aangeboden. Onze school monitort de sociale veiligheidsbeleving van leerlingen. We nemen een vragenlijst af via Enquetetool van Vensters (deze is bovenschools gekozen). We willen dat 100% van de kinderen, medewerkers en ouders zich 'fijn' voelt op onze school. Daarom vragen we hen om 2 jaarlijks de tevredenheidsvragenlijst van Vensters in te vullen. De uitkomsten hiervan worden gedeeld en evt. acties worden opgenomen in onze ambities. Cyclisch volgen we het welbevinden van de individuele kinderen door o.a. onze 3-hoek gesprekken, kind-ontwikkelplannen, 'Hoe gaat het met mij' in portfolio 3x per jaar.  Hier vind je ons gedragsprotocol. Veiligheid in en rond de school Wij zijn sinds enkele jaar de trotse bezitters van het Branbants Verkeers Label (BVL). Dit houdt in dat wij ieder jaar op allerlei manieren bezig zijn met een veilige verkeerssituatie voor onze kinderen. Het hele jaar door doen wij allerlei activiteiten rondom verkeer met onze kinderen. Op de site www.schoolopseef.nl kan je hier nog veel meer over vinden.